Polecane:


Wygeneruj sobie polecenie przelewu lub wpłaty


PESEL
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności powstał w 1979 roku i zawiera następujące dane ewidencyjne:
 • numer PESEL
 • nazwisko i imiona aktualne
 • nazwiska i imiona poprzednie
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców
 • datę i miejsce urodzenia
 • płeć
 • obywatelstwo
 • adres i datę zameldowania na pobyt stały
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem czasokresu zameldowania
 • serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP) oraz oznaczenie organu , który go wydał
 • datę zgonu
 • datę sprzeciwu przeciwko udostępnianiu danych osobowych
Zobacz także:
Poprawność numeru NRB

Poprawność numeru PESEL

Andrzej Szewczyk: Teksty i publikacje: Poprawność numeru PESEL
Ostatnia modyfikacja: 2006/8/13, 21:43

Sprawdź poprawność numeru PESEL
PESEL:

PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, identyfikujący jednoznacznie określoną osobę fizyczną. PESEL zbudowany jest z następujących elementów:
 • data urodzenia
 • płeć
 • liczba porządkowa
 • cyfra kontrolna
Data urodzenia zapisana jest w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla rozróżnienia stuleci przyjęto metodę kodowania:
 • dla lat 1900-1999 miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny
 • dla lat 1800-1899 do numeru miesiąca dodawana jest liczba 80
 • dla lat 2000- 2099 do numeru miesiąca dodawana jest liczba 20
 • dla lat 2100- 2199 do numeru miesiąca dodawana jest liczba 40
 • dla lat 2200- 2299 do numeru miesiąca dodawana jest liczba 60
Powyższa metoda pozwala na rozróżnienie 5 stuleci.

Informacja dotycząca płci osoby zawarta jest na 10 pozycji numeru PESEL:
 • cyfry 0, 2, 4, 6, 8 - płeć żeńska
 • cyfry 1, 3, 5, 7, 9 - płeć męska

Cyfra kontrolna

Ostatnia cyfra numeru PESEL ma charakter kontrolny... Każdej pozycji numeru PESEL nadany został odpowiedni współczynnik - waga pozycji. Algorytm kontrolny numeru PESEL jest następujący: każdą cyfrę numeru mnoży się przez jego wagę i sumuje wyniki mnożenia. Otrzymany wynik dzielimy modulo 10 i odejmujemy od 10 (dla wyniku 10 cyfra kontorlna przyjmuje wartość 0).
Cyfry numeru PESEL X X X X X X X X X X
Wagi 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3


Przykładowo na dumeru PESEL
49040501580
otrzymujemy:

suma = 1*4+3*9+7*0+9*4+1*0+3*5+7*0+9*1+1*5+3*8 = 120
120 mod 10 = 0
10-0=10
Zatem otrzymujemy cyfrę kontrolną 0 - numer PESEL jest poprawny. Poniższa funkcja sprawdza poprawnośc numeru PESEL:

<?
function vpesel($PESEL,$sex="?") {
 if ($PESEL[9] % 2 and $sex=="K") return false;
 else if (!$PESEL[9] % 2 and $sex=="M") return false;
 $w=array(1,3,7,9);
 for ($i=0;$i<=9;$i++)
  $wk=($wk+$PESEL[$i]*$w[$i % 4]) % 10;
 $k = (10-$wk) % 10;
 if ($PESEL[10]==$k) return true;
 else return false;
}
?>
Zatem funkcja:

bool(string pesel [,string sex])
zwraca true jeżeli nr PESEL jest poprawny, w przeciwnym wypadku false. Przykłady wywołań:

vpesel("74021834012") - jeżeli nie mamy informacji o płci
vpesel("74021834012","M"); - jeżeli wiemy, że to mężczyzna
vpesel("74021834012","K"); - jeżeli wiemy, że to kobieta